Om stipendier

Nedanstående information gäller endast gäller för stipendier som handläggs av Stipendiekansliet vid Uppsala universitet.

Alla stipendier söks online, om inget annat anges. När du har loggat in och påbörjat en ansökan kan du sedan logga in igen under hela ansökningsperioden om du vill komplettera och göra ändringar. Om du gör ändringar måste du spara och skicka in ansökan på nytt.

Efter deadline går det inte längre att skicka in ansökningar, så du måste göra klart och skicka in din ansökan i tid! Vid tiden för deadline stängs webbansökan och det är inte längre möjligt att göra ändringar eller kompletteringar i din ansökan.

Skannade original behöver inte vidimeras. Om du däremot bifogar kopior måste dessa vara vidimerade, med undantag för studieintyg med kontrollnummer från Ladok. En kopia vidimeras genom att två personer (vilka som helst utom du själv) intygar att den stämmer överens med originalet. Detta görs genom underskrift, namnförtydligande och telefonnummer direkt på alla textsidor av kopian.

Se hur vi behandlar dina personuppgifter i systemet för stipendiehantering.

Kontrollera vilka krav som ställs för de stipendier du söker. Läs villkoren för stipendiet noga för att se vad som ska intygas. Kontakta Stipendiekansliet om du är osäker. Skanna eller fotografera de dokument som ska bifogas, tillåtna filformat är jpg/jpeg, png, bmp och pdf. Den sökande är ansvarig för att bifogade dokument är läsbara.

Nedan följer exempel på några av de vanligaste intygen.

Nationellt resultatintyg

Studieintyg med studieresultat måste alltid bifogas. Det nationella resultatintyget visar alla avklarade kurser med betyg som du har tagit vid svenska lärosäten. I Ladok går du till ”Intyg”, där väljer du ”Nationellt resultatintyg” och ”Godkända moduler i ej avslutade kurser”. Observera att kontrollnummer måste finnas på intyget och synas tydligt i den bifogade filen. En skärmdump av ditt studieintyg från till exempel antagning.se är inte en godkänd bilaga. Alla studieresultat från högskola och universitet ska bifogas, även utländska. Om du inte har tagit några poäng ännu bifogar du istället ett registreringsintyg.

Gymnasiebetyg

Gymnasiebetyg ska du skicka med i de fall bestämmelserna för stipendiet innehåller några krav gällande gymnasieutbildning. Observera att en skärmdump av dina betyg från till exempel antagning.se inte är en giltig bilaga. Vanligtvis behövs inte betyg från studier vid Komvux, folkhögskola och liknande. Det är bara om kraven för stipendiet måste styrkas med några sådana intyg.

Nationstillhörighet

Nationstillhörighet måste styrkas om du söker ett nationsstipendium. Några få undantag finns dock, läs noga i bestämmelserna för stipendiet för att se vad som gäller. Betald medlemsavgift för den aktuella terminen och nationen gäller. Du kan ladda upp en skärmdump av ditt nationskort från STUK-appen eller en bild av ditt nationskort för den här terminen. I undantagsfall kan du kontakta din nation för att få ett kvitto på betald medlemsavgift. Ett kvitto behöver ha stämpel och signatur för att vara giltigt. En skärmdump som visar en gjord utbetalning är inte ett giltigt intyg för nationstillhörighet.

Födelseort och civilstånd

Födelseort, civilstånd och liknande styrker du med personbevis. När du beställer via Skatteverket är det viktigt att du kontrollerar att det personbevis du beställer innehåller de uppgifter som behövs! Kontakta Skatteverket om du är osäker på vad de olika personbevisen intygar.

Medlemskap i Svenska kyrkan

Födelseort och civilstånd styrks med intyg från Svenska kyrkan.

Släkthärledning

Släktskap ska styrkas med en beskrivning av släktskap med donator eller annan person enligt stipendiekraven. Detta kan till exempel beskrivas med ett släktträd eller liknande. Släkthärledningen måste styrkas hela vägen, dvs. inklusive dina egna personuppgifter. Släktbeskrivningen ska vara vidimerad av två personer som också lämnat kontaktuppgifter och som ska vara beredda att även muntligen intyga att beskrivningen är korrekt. Du måste också bifoga ett personbevis för dina föräldrar där släktskapet med dig framgår. För att beställa ett sådant personbevis måste du ringa till Skatteverket och beskriva vad personbeviset ska innehålla. Personbeviset postas sedan till dig så se till att beställa det i god tid!

Resplan

Resplan måste bifogas om du söker resestipendium. Planen ska innehålla syfte med resan, tidsperioder och planerat innehåll.

Kostnadsberäkning

Kostnadsberäkning måste bifogas om du söker resestipendium. Denna ska innehålla totalbeloppet du söker samt de utgiftsposter som stipendiet ska täcka. Ange t.ex. om pengarna ska användas till levnadsomkostnader (och i så fall hur länge), materialkostnader, driftkostnader, bil- och båthyror, resor, logi m.m. Du måste ange det sökta beloppet i din ansökan. Du kan inte bli tilldelad ett större belopp än det du har ansökt om.

Nedan följer exempel på några av de vanligaste intygen.

Meritförteckning/CV

Ska bifogas av sökande på forskarnivå.

Studieintyg för forsknings- och resestipendier

Studieintyg med studieresultat bifogas av studenter på grund- och avancerad nivå. Studenter på forskarnivå bör bifoga studieintyg för att styrka antagning till forskarutbildning.

Projekt-/forskningsbeskrivning

En kortfattad beskrivning av den forskning du bedriver och för vilket syfte du ska använda stipendiet du söker. Ange också om det projekt du söker för är en del av ett större projekt eller mer fristående.

Kostnadsberäkning inklusive sökt belopp

Denna ska innehålla totalbeloppet du söker samt de utgiftsposter som stipendiet ska täcka. Ange till exempel om pengarna ska användas till levnadsomkostnader (och i så fall hur länge), materialkostnader, driftkostnader, bil- och båthyror, resor, logi med mera. Du måste ange det sökta beloppet i din ansökan. Du kan inte bli tilldelad ett större belopp än det du har ansökt om.

Publikationslista

Ange alla dina publikationer. Här kan också (ej publicerat) material från konferenser ingå.

Resplan (för resestipendier)

Planen ska innehålla syfte med resan, tidsperioder och planerat innehåll.

Yttrande från handledare/ämnesföreträdare

Yttrande över vilken betydelse det har för ditt projekt/resa/forskning att få stipendiet.

På sidan Hitta stipendier hittar du information om sökbara stipendier. Det går bara att söka de stipendier som är utlysta (för att bara visa dessa väljer du ”Endast lediga stipendier”). En förutsättning för ledigkungörande är att det finns tillräckligt med medel i stiftelsen. Ytterligare en förutsättning är att stipendiet inte redan är upptaget av tidigare stipendiater som kan ha fått stipendiet beviljat för flera terminer.

I Hitta stipendier kan du även se de flesta stipendier som finns vid Uppsala universitet och som förvaltas främst av Uppsala Akademiförvaltning. Där finns också angivet de krav som gäller för varje stipendium.

Du måste vara heltidsstuderande eller forskare för att kunna få stipendium. Om du beviljas stipendium för flera terminer måste du vara heltidsstuderande och uppfylla de specifika kraven för stipendiet samtliga terminer. För de flesta stipendier krävs dessutom att du är student eller forskare vid Uppsala universitet, men det finns undantag. Välj ”Stipendier som går att söka även från andra lärosäten” för att visa de stipendier som inte kräver att du är aktiv vid Uppsala universitet.

Du kan söka ett stipendium hur många gånger som helst. Däremot kan du inte inneha ett stipendium hur många gånger som helst. Det står i föreskrifterna för varje stipendium hur lång tid man kan inneha stipendiet och om man har rätt att söka samma stipendium igen.

De flesta stipendier som utlyses av Stipendiekansliet kan sökas av alla studenter vid Uppsala universitet, oavsett vilket medborgarskap man har. Det finns vissa undantag, så läs noga bestämmelserna för varje stipendium.

Det kan också finnas andra stipendier för utländska studenter som ansöker till exempelvis masterprogrammen på Uppsala universitet. Dessa stipendier handhas inte av Stipendiekansliet och finns inte heller med på Hitta stipendier. Information om denna sorts stipendier finns på webbsidorna för Prospective students.

Stipendier för utlandsstudier

Den som läser utomlands via Uppsala universitet brukar få behålla sitt stipendium under utlandsvistelsen. Särskild begäran om detta ska göras till Stipendiekansliet.

Resestipendier kan användas för resor inom och utom Sverige, beroende på vad som står i stadgarna för stipendiet.

Resestipendium kan inte sökas för redan genomförd resa, eller resa som påbörjats långt före terminsstarten. Resestipendier kan inte heller sökas för resa som avslutats före sista ansökningsdag.

Om du är doktorand kan du främst söka forskningsstipendier, resestipendier samt stipendier som får tilldelas utan hänsyn till inkomstgräns.

Du som har en inkomst på 200 000 kr/år eller mer kan inte tilldelas stipendier som är avsedda för studenter på grundnivå och avancerad nivå utan endast forsknings- och resestipendier.

Det så kallade stipendietaket reglerar att en student inte kan tilldelas flera mindre stipendier till ett sammanlagt belopp överstigande taket, för närvarande 38 000 kr/år. Däremot kan man beviljas ett stipendium som har ett belopp som överstiger stipendietaket. Rese- och forskningsstipendier räknas inte in i stipendietaket.

Om du får ett större stipendium än det du redan har måste du avstå det mindre stipendiet om beloppen sammantagna överstiger stipendietaket. Om detta skulle bli aktuellt kommer Stipendiekansliet att meddela dig, det är alltså inte något du behöver hålla ordning på själv. Om beloppet av båda stipendierna är lägre än stipendietaket kan du behålla båda.

Alla sökande prövas mot de av donator fastställda kraven för stipendiet. Meriter, det vill säga uppnådda högskolepoäng och erhållna betyg i kurserna, jämförs för många stipendier. Likaså de sökandes ekonomiska situation (inkomst, tillgångar och skulder med mer). I många fall är stipendiereglerna sådana att de som är mest "behövande" och "flitiga" har störst chans att få stipendiet. Det är ofta svårt att få ett stipendium första terminerna av sin utbildning när man ännu inte har så många högskolepoäng. Det går att söka flera stipendier samtidigt, chansen att få stipendium påverkas inte av det.

Släktskap med donator, viss födelseort, viss gymnasieskola etc. ger ibland förtur till stipendier. Intyg måste då bifogas till ansökan.

När det gäller forskar- och vissa resestipendier gäller andra regler för urval och bedömning.

När alla stipendiebeslut är klara får samtliga sökande ett meddelande skickat till den e-postadress de angivit i ansökan. Du kan då logga in i stipendiesystemet och se under fliken Innehav om du har tilldelats något stipendium eller inte. Om du har blivit tilldelad ett stipendium kan du även läsa innehållet i beslutet.

Beslut om stipendietilldelning kan inte överklagas.

I samband med utskicket av besluten betalas stipendiesumman för pågående termin ut. Du behöver alltså inte bevaka stipendiet den termin du tilldelas det. Pengarna utbetalas till det bankkonto du angivit på ansökan.

Forsknings- och resestipendier utbetalas efter att stipendieinnehavaren har rekvirerat medlen.