Tentamensinstruktion Terminskurs 3 HT21

Här finns tentamensinstruktionen. Om du läst kursen vid tidigare kurstillfällen är det viktigt att du tar del av denna.

Ordinarie tentamen för Terminskurs 3 hålls som e-tentamen i två olika lokaler - Bergsbrunnagatan 15 samt BMC sal B1:3, tisdagen den 11 januari 2022, klockan 14:00-19:00. Skrivtiden är fem (5) timmar och du ska ha intagit din plats senast klockan 13:30. Ansvarig för tentamens genomförande är amanuens Elin Johansson T3@jur.uu.se.

Anonymitetskod, tentamenslokal samt legitimationskontroll

De som har en anonymitetskod (nummerdelen är det som avses) från F9D3-0001-ABC till och med F9D3-0105-DEF ska skriva sin tentamen i sal B1:3 BMC. Alla övriga tentander skriver på Bergsbrunnagatan 15, sal 2. Du kan inte välja lokal utan måste skriva tentamen i tilldelad lokal och inga ändringar är möjliga då antalet platser är begränsade. Om du skriver en anpassad tentamen gäller den information du får av studievägledare Lee Holmström, oavsett vilken anonymitetskod du tilldelats. Frågor angående detta ställs till amanuens Elin Johansson T3@jur.uu.se. Legitimationskontroll sker innan du går in i skrivsalen, se därför till att ha din fotolegitimation enkelt tillgänglig. I samband med att du anmäler dig till tentamen tilldelas du en anonymitetskod som du kan se i Ladok. När du loggar in i datorn med ditt studentkonto och lösenord A, tilldelas du automatiskt din anonymitetskod för tentamen.

Lämna tentamenslokalen/sen ankomst

Du kan inte lämna tentamenslokalen förrän 45 minuter av skrivtiden har gått. Om du anländer för sent får du vänta utanför till klockan 14:30, då du släpps in. Tentander som anländer senare än klockan 14:30 tillåts inte skriva tentamen.

Anmälan till tentamen

Alla som läser Terminskurs 3 innevarande termin (HT21) är redan anmälda till tentamen. De som läst Terminskurs 3 tidigare terminer anmäler sig via Ladok. De studenter som läst Terminskurs 3 innan VT 2013 och därför inte kan anmäla sig, måste senast den 1 december 2021 kontakta amanuensen T3@jur.uu.se för att kunna skriva tentamen.

Anpassad tentamen

Den student som på grund av någon funktionsvariation behöver anpassning av tentamen ska ansöka om detta till Lee Holmström lee.holmstrom@jur.uu.se senast den 6 december 2021.

Skrivtidens längd vid tillgodoräknande från annat lärosäte

Om du endast ska skriva del av tentamen anpassas din tentamen både vad gäller frågor och tid. Skrivningstiderna är uträknade utifrån antalet poäng i respektive ämne jämfört med det totala antalet poäng på tentamen.

 • Endast sakrätt (16/32 p): 2 timmar 30 minuter
 • Endast familjerätt (8/32 p): 1 timmar 15 minuter
 • Endast immaterialrätt (8/32 p): 1 timmar 15 minuter
 • Familjerätt och immaterialrätt (16/32 p): 2 timmar 30 minuter
 • Familjerätt och sakrätt (24/32 p): 3 timmar 45 minuter
 • Immaterialrätt och sakrätt (24/32 p): 3 timmar 45 minuter

Om du avser att skriva endast del av tentamen måste du kontakta amanuensen t3@jur.uu.se senast den 1 december 2021.

e-tentamen

 • Tentamen är en e-tentamen, vilket innebär att den skrivs i en särskilt anpassad webbläsare, Safe Exam Browser, i de datorer som finns i tentamenslokalen. Webbläsaren låser datorn så att du bara kommer åt tentamen samt de eventuella onlineresurser som examinatorn angivit som tillåtna hjälpmedel.
 • Du använder ditt studentkonto och lösenord A både för att logga in på datorn och för att logga in till tentamen. (se utförlig instruktion nedan)
 • För att starta webbläsaren behöver du skriva in ett lösenord som finns anslaget i tentamenslokalen.
 • När det sedan är dags att skriva själva tentamen behövs en kod som du får av tentamensvakterna strax innan tentan startar.
 • Medan du skriver tentamen sparas dina svar var 15:e sekund.
 • Det finns ingen begränsning i hur många ord som svaren kan innehålla.
 • Om du vill lämna in blankt måste du kontakta en tentamensvakt som hjälper dig med det.
 • Observera att du inte kan öppna tentamen igen när du har lämnat in den, oavsett om det finns skrivningstid kvar!
 • När skrivningstiden är slut kan du inte längre skriva något i webbläsaren.
 • Du förvarnas via klockan på datorn och ungefär 15 minuter innan tentamens slut påminns du via högtalarna i skrivningslokalen.
 • Vid ev. förseningar/avbrott som beror på händelser utanför tentandens kontroll kommer tentamens­vakterna att korrigera skrivningstiden, för den eller de drabbade tentanderna.

Att besvara frågorna samt inlämning

 • De fyra (4) frågorna finns tillgängliga jämte svarsdokumentet i Inspera Assessment samt på ett separat dokument som delas ut.
 • I svarsdokumentet online skriver du in dina svar i form av essäer och du kan formatera ditt svar med användandet av olika nivåer av rubriker, specialtecken, brödtext samt kursiverad och fetstil. Det går också att skapa punkt- och numrerade listor. Du kan kopiera över delar av frågan till svaret samt omdisponera svarets delar när du besvarat frågan och det är även möjligt att markera frågetexten med en digital överstrykningspenna.
 • När du är färdig med tentamen ska du klicka på knappen ”Lämna in nu”. En inlämning är oåterkallelig.
 • Alla tentander ska efter avslutad tentamen än en gång visa giltig fotolegitimation och signera närvarolistan, vilket även gäller studenter som lämnar in blankt svar.

Ordning vid tentamen

 • Ytterplagg, väskor, mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning placeras innan tentamens början på av tentamensvakterna anvisad plats.
 • Mobiltelefoner och annan elektronisk utrustning ska vara avstängda.
 • Under pågående prov får väskor öppnas endast i närvaro av tentamensvakt.
 • Alla böcker och tillåtet material ska ligga på bänken för att möjliggöra enkel kontroll av dessa, vilken genomförs av tentamensvakterna under tentamens gång.
 • Mat och dryck får förvaras på golvet, men inte i påsar, kassar el. dyl.
 • Det är tillåtet att använda munskydd/visir om man vill det, och handsprit finns tillgängligt i lokalen.
 • Fotolegitimation ska ligga synlig på bänken under hela skrivtiden.
 • Samtal med andra tentander under skrivtiden är inte tillåtet.

Hjälpmedel vid tentamen

Det som inte uttryckligen är tillåtet material är otillåtet. Som hjälpmedel vid tentamen tillåts endast:

 • Okommenterad lagtext (okommenterade förordningar och direktiv från EU är att anse som okommenterad författningstext).
 • Innevarande termins kurslitteratur (se nedan).
 • Kompendier för Terminskurs 3 under HT21 (den som följt kursen någon tidigare kursomgång och som inte vill köpa aktuella kompendier, var god kontakta amanuensen)
 • Terminens utdelade seminariematerial.
 • Egna och andras handskrivna och datorförda anteckningar.
 • Undervisningsmaterial som tillhandahållits alla studenter på terminen.
 • Föreläsningsbilder som tillgängliggjorts i Studium eller funnits att hämta på Studerandeexpeditionen.
 • Miniräknare utan minnesfunktion (det är alltså otillåtet med en grafräknare).
 • Språklexikon och ordbok som inte är en juridisk ordbok.

Den tentand som använder äldre upplagor av de böcker som denna termin utgör kurslitteratur ansvarar själv för att komplettera dessa. Observera att det inte är tillåtet att ta med sådan litteratur som tidigare terminer utgjort kurslitteratur, men som inte längre utgör kurslitteratur på kursen. Det är inte heller tillåtet att ta med olika upplagor av samma bok. Studenter som läst kursen tidigare än HT21 får ta med sig kurslitteraturen från den termin de läste kursen eller den litteratur som använts under HT21.

Allt material som inte uttryckligen är tillåtet är otillåtet material

Exempel på otillåtet material är: (observera att denna uppräkning inte är uttömmande)

 • Egna eller andras promemorior.
 • Tidigare tentamensfrågor och tentamenssvar - oavsett form samt kommentarerna till dessa.
 • Äldre kompendier än de som publicerats och som kunnat köpas via institutionen under HT21.
 • Avskrifter av material som inte uttryckligen är tillåtet. Således är det inte tillåtet att ha med sig anteckningar som utgör avskrifter av otillåtet material, oavsett om de finns i egna eller andras anteckningar.
 • Rättsfall, artiklar eller offentligt tryck utöver vad som:

– ingår i det material för Terminskurs 3,

– har kunnat köpas via institutionen,

– har gjorts tillgängligt för alla studenter i Studium, eller

– endast hänvisas till i seminarieuppgifter eller vid föreläsningar.

Detta omfattar även OH, lösningsförslag, stenciler eller liknande som använts och/eller eventuellt delats ut av endast en lärare som ett led i själva seminarieundervisningen, då detta inte utgör sådant material som tillhandahållits alla studenter på terminen.

 • Författningskommentarer, t.ex. JUNO, som inte utgör kurslitteratur.
 • Allt material som inte uttryckligen är tillåtet.

En student som använder sig av otillåtet material riskerar att anmälas för fusk till Disciplinnämnden vid Uppsala universitet. Det är således mycket viktigt att man inför tentamenstillfället noggrant kontrollerar att man inte medtagit otillåtet material. Vid tveksamhet bör amanuensen tillfrågas i förväg.

Konsekvenser vid fusk och otillåtna hjälpmedel

Enligt högskoleförordningen får och kan disciplinära åtgärder, d.v.s. varning eller avstängning upp till sex månader vidtas mot studenter som bl. a.

 • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda examinator vid tentamen,
 • stör eller hindrar prov inom ramen för utbildningen vid högskolan.

Enligt högskoleförordningen ska grundad misstanke om sådan förseelse anmälas till rektor, som avgör om ärendet ska hänskjutas till disciplinnämnden för prövning. Mer information finns på uu.se. Det är därför mycket viktigt att man inför tentamenstillfället noggrant kontrollerar att man inte medtagit otillåtet material. Vid tveksamhet bör amanuensen tillfrågas i förväg.

Publicering av resultat

Resultatet från tentamen redovisas som ett anslag i Studium senast 25 dagar efter tentamenstillfället. Du behöver då ha tillgång till din anonymitetskod som du hittar i Ladok. Frågor om publicering av resultatet besvaras tidigast tisdagen den 8 februari 2022.

Litteraturlista terminskurs 3, HT 2021

Agell, Anders; Brattström, Margareta Äktenskap Samboende Partnerskap
6:e uppl.: Uppsala: Iustus, 2018

Bernitz, Ulf Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar.
5:e uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2019

Bernitz, Ulf; Karnell, Gunnar; Pehrson, Lars; Sandgren, Claes Immaterialrätt och otillbörlig konkurrens: [upphovsrätt, patent, mönster, varumärken, namn, firma, otillbörlig konkurrens]
15:e uppl.: JURE, 2020

Brattström, Margareta; Singer, Anna Rätt arv : fördelning av kvarlåtenskap
5:e uppl.: Uppsala: Iustus, 2020

Håstad, Torgny Sakrätt avseende lös egendom
6:e omarb. uppl.: Stockholm; Norstedts juridik, 2000

Håstad, Torgny Supplement 2004 till Sakrätt avseende lös egendom,
6:e uppl.: Stockholm: Norstedts juridik, 2004

Millqvist, Göran Sakrättens grunder : en lärobok i sakrättens grundläggande frågeställningar avseende lös egendom
9:e uppl.: Stockholm: Norstedts Juridik, 2021

Singer, Anna Barns rätt
2:a uppl.: Uppsala: Iustus förlag, 2019

Strömgren, Peter; Zackariasson, Laila Sakrätt beträffande fast egendom
Stockholm: Norstedts Juridik, 2021

Zetterström, Stefan Sakrättens fyra huvudfall
5:e uppl.: Uppsala: Iustus förlag, 2019

Tentamensinstruktion pdf Pdf, 1 MB.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo