Meddelande från prefekten - Extra tentamenstillfälle på terminskurserna (T1-T6)

Fakultetsledningen har nu haft ett möte om ett extra tentamenstillfälle på de obligatoriska terminskurserna.

Vi har kommit fram till att det med hänsyn till rådande situation och pågående diskussioner, är viktigt att det erbjuds ett extra tentamenstillfälle, för att undvika incitament att studenter närvarar med infektionssymptom vid ordinarie tentamen.

Bakgrunden är att regeringen har i detta skede av den pågående pandemin varit tydlig med att högre utbildning är en prioriterad verksamhet som bör bedrivas på plats. Examinationer och praktiska moment är delar som universitetet i sin tur bedömer som extra prioriterade att genomföra genom fysisk närvaro. I detta skede av pandemin är således inriktningen från universitetet tydlig till institutionerna, att examinationer i största möjliga mån bör bedrivas via fysisk närvaro. Byggnadsavdelningen ansvarar för att examinationen genomförs på så säkert sätt som möjligt. Jag uppmanar också er studenter att vara särskilt noggranna med avstånd vid in- och utpassering ur tentamenslokalen.

Det extra tentamenstillfället kommer för alla terminskurser att genomföras lördagen den 29 januari med början kl. 9.00. Detta tillfälle erbjuds endast för de studenter som varit anmälda till ordinarie tentamen och den dagen anmäler till terminskursen att de har infektionssymptom.

Om man av studievägledare Lee Holmström beviljats anpassad tentamen på grund av funktionsnedsättning nu till tentamen i januari 2022 kommer man kunna beviljas samma anpassning till omtentamen den 29 januari.

Vänligen
Bengt Domeij, prefekt

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo