Dags att söka stipendium?

Nu har vårterminens stora stipendieansökan öppnat. Se länkar nedan till de stipendier som tilldelas studenter och forskare i teologi. Ansökan görs via hemsidan www.stipendier.uu.se. Deadline för ansökan är 15 februari 2022 kl 17:00.

Ahlbergers stipendium

Två stipendier med utlyst belopp 30 000 kr (årsbelopp)

“Växelvis till teologistuderande som genomgått gymnasium i Nyköping eller Göteborg och som bereder sig till inträde i den svenska evangelisk-lutherska kyrkans tjänst. Utdelas av teologiska fakulteten, och får uppbäras i högst tre år.”

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=114

Länk (engelska) https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=114

Andrén-Lünings stipendium

Två stipendier med utlyst belopp 70 000 kr (årsbelopp)

” Till behövande, skicklig teologistuderande från Skara stift. Utdelas av teologiska fakulteten och får innehas i två á tre år”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=124

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=124

J och H Carlssons stipendium

Två stipendier med utlyst belopp 70 000 kr (årsbelopp)

”Till medellös, flitig teologistuderande av Östgöta nation, som minst ett läsår varit inskriven i nationen och helst till någon som ämnar tjänstgöra som präst. Företräde för studerande född i Norrköpings stad”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=175

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=175

Carnegies

Ett stipendium med utlyst belopp 160 000 kr (årsbelopp)

”Stipendier till teologistuderande, som är antagna till forskarutbildningen i systematisk teologi med livsåskådningsforskning, etik eller religionsfilosofi”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=176

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=176

Dicksons stipendium för teologiska fakulteten

Ett stipendium med utlyst belopp 18 000 kr (årsbelopp)

”Till medellös teologie studerande. Varje fakultet utser sin stipendiat”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=706

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=706

A W Ekmans stipendium
Ett stipendium med utlyst belopp 60 000 kr (årsbelopp)


”Till skicklig, behövande teologistuderande med evangelisk-luthersk livsåskådning som är medlem av Smålands nation med företräde för den som ägnar sig åt högre teologistudier samt för släkting.”

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=185

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=185

Fd Fjellstedtares stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 30 000 kr (årsbelopp)

”Till teologistuderande med företräde för den som tillhört Fjellstedtska skolan. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av Stiftelsen Fjellstedtska skolan och får innehas i ett år med möjlighet till prolongation i två”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=201

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=201

Gudmundistiftelsen

Ett stipendium med utlyst belopp 60 000 kr (årsbelopp)

”Till behövande studerande av Värmlands nation, i första hand till teologistuderande, som ämnar utbilda sig till präst, i andra hand till filosofie studerande, som har för avsikt att utbilda sig till högstadielärare. Stipendium utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor och stipendienämnd. Stipendietiden är tre år men kan efter förnyad ansökan prolongeras ett år i taget och sammanlagt innehas hela studietiden”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=223

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=223

Hedréns stipendium

Två stipendier med utlyst belopp 20 000 kr (årsbelopp)

”Till behövande och flitig teologistuderande av Östgöta eller Värmlands nation, som har för avsikt att tjänstgöra som präst. Teologiska fakulteten upprättar förslag, varefter biskopen i Linköping respektive Karlstad utser stipendiat”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=241

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=241

Hyltings för teol stud

Ett stipendium med utlyst belopp 8 000 kr (årsbelopp)

” Till teologie studerande av Uplands nation. Företräde för släkting. Stipendium får inte innehas efter det att stipendiat fyllt 30 år.”

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=248

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=248

Höijers stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 130 000 kr (årsbelopp)

”Till teologistuderande, som har för avsikt att tjänstgöra som präst och är från Västerbotten eller Norrbotten. Företräde för släkting. Stipendium utdelas av teologiska fakulteten, som även beslutar om antalet stipendier samt tid för innehav”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=258

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=258

Jernfelz

Ett stipendium med utlyst belopp 22 000 kr (årsbelopp)

”Till teologistuderande av Södermanlands-Nerikes nation som "äger beprövad skicklighet att antaga prästämbetet". Får innehas i två år med eventuell prolongation ett år. Beslut om stipendiat fattas av teologiska fakulteten”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=268

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=268

M o R Johanssons stipendium

Ej fastställt antal stipendier med utlyst belopp 600 000 kr (totalsumma)

”För främjande av vetenskaplig forskning inom ämnesområdet buddhismens utveckling samt tolkningen av buddhismens idéinnehåll. Den disponibla avkastningen skall främja religionshistorisk forskning om buddhismen, innefattande jämväl filologisk forskning, i första hand vid Uppsala universitet”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=272

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=272

Karlesonska stipendiet

Ett stipendium med utlyst belopp 7 000 kr (årsbelopp)

”Till flitig teologie studerande eller filosofie studerande av Gotlands nation med företräde för släkting. Stipendium utdelas årligen av nationen”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=288

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=288

OS Kjellins stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 90 000 kr (årsbelopp)

”Till teologistuderande, som särskilt beflitar sig om studier i kyrkovetenskap och i synnerhet kateketik, med företräde för den som är född i Västerås eller Göteborgs stift. Teologiska fakulteten utser stipendiat och stipendiet får innehas i två, undantagsvis i tre år”.

Länk https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=291

Länk (engelska): https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=291

C o L Linddahls stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 54 000 kr (årsbelopp)

”Till mindre bemedlad teologie studerande, som anses kunna komma att verka till sant gagn inom den svenska kyrkan, med företräde bland i övrigt lika berättigade i första hand för släkting och därefter för studerande av Uplands nation. Utdelas årligen av teologiska fakulteten”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=321

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=321

Anna Lindhs stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 54 000 kr (årsbelopp)

”Till begåvad, behövande teologistuderande”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=326

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=326

K Lundbergs stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 10 000 kr (årsbelopp)

”Till behövande teologistuderande med företräde för sökande tillhörande Norrlands nation och bland dem studerande född i Väster- eller Norrbotten”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=334

Länk (engelska) : https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=334

H Reuterdahls stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 24 000 kr (årsbelopp)

”Till behövande och flitig teologistuderande, som nyligen påbörjat sina studier, med företräde för sökande som bland sina förfäder på fäderne- eller mödernesidan har en medlem av Hammarskjöldska släkten under nr 135 i riddarhuset”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=414

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=414

M Rydbergs stipendium

Två stipendier med utlyst belopp 20 000 kr (årsbelopp)

”Till flitig, medellös studerande av Västgöta nation; ett stipendium till teologistuderande och ett stipendium till medicine studerande helst från Borås. Stipendium får uppbäras från 20 års ålder till 25 års ålder och utdelas av rektor efter förslag av nationens inspektor”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=426

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=426

Rydéns stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 30 000 kr (årsbelopp)

”Till teologistuderande, varannan gång av Gästrike-Hälsinge nation och varannan gång av Smålands nation. Sökande ska ha fyllt 21 år. Finns flera sökanden, ska stipendiet delas ut till den som närmast fyllt 25 år. Är flera sökande jämnåriga, ska företräde ges åt den som är mest behövande och skicklig. Finns något år ingen sökande, ska inspektor vid den nation som står på tur föreslå två skickliga teologie studenter, helst sådana som förkovrar sig i hebreiska. Utdelas årligen av rektor efter förslag av respektive nations inspektor.”

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=428

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=428

Rystedts stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 26 000 kr (årsbelopp)

”Växelvis i tre år till medellös teologistuderande och i tre år till medellös medicine studerande”.

För teologie studerande vårterminen 2022.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=429

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=429

Stieglers, teol f i Ångermanl

Två stipendier med utlyst belopp 124 000 kr (årsbelopp)

” Till medellös, flitig teologistuderande född i Ångermanland. När stipendium uppburits i sex år utgår efter särskild ansökan resestipendium som får disponeras i två år. Uppstår ledighet innan stipendium innehafts hela stipendietiden sex år kungörs det ledigt och tillsätts med ny innehavare inom den klass där vakansen uppstått.”

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=94

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=94

Stieglers, teol stud f i Sthlm
Ett stipendium med utlyst belopp 124 000 kr (årsbelopp)

”Till medellös, flitig, teologistuderande född i Stockholm. När stipendium uppburits i sex år utgår efter särskild ansökan resestipendium som får disponeras i två år. Uppstår ledighet innan stipendium innehafts hela stipendietiden sex år kungörs det ledigt och tillsätts med ny innehavare inom den klass där vakansen uppstått.”

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=93

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=93

Sundbergs, Sthlm, Upl, G-H nat

Ett stipendium med utlyst belopp 34 000 kr (årsbelopp)

”Till behövande och flitig teologistuderande av Stockholms, Uplands eller Gästrike- Hälsinge nation.”

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=469

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=469

Sjögrens stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 68 000 kr (årsbelopp)

”Till behövande teologistuderande av Smålands nation, som varit student i tre eller två år och uppnått 22 års ålder och som ämnar tjänstgöra som präst i Växjö stift och är bondson/dotter eller prästson/dotter från Växjö stift, med företräde för den som studerat vid gymnasium i Växjö och främst den som där under fyra år i följd bedrivit studier. Söker inte bondson/dotter eller prästson/dotter kan stipendium tilldelas annan sökande som uppfyller övriga krav”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=446

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=446

Anna Sunefelts stipendium

Två stipendier med utlyst belopp 54 000 kr (årsbelopp)

”Till skötsam teologistuderande, som tillhör Östgöta nation”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=476

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=476

Wallbergs stipendium

Två stipendier med utlyst belopp 50 000 kr (årsbelopp)

”Till behövande, flitig teologistuderande av Göteborgs nation född i Göteborgs stift, med förmånsrätt för den som vid födseln tillhörde Frillesås eller Värö pastorat eller Falkenbergs stadsförsamling eller som född inom annan församling av Göteborgs stift haft sina föräldrar under längre tid stadigt bosatta inom någon av nämnda orter”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=518

Länk (engelska): https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=518

Ärkestiftets stipendium

Ett stipendium med utlyst belopp 100 000 kr (årsbelopp)

”Till begåvad och medellös teologistuderande med företräde för prästson/dotter från ärkestiftet eller Stockholms stad, som med framgång idkar teologiska och religionsvetenskapliga studier och som ämnar begära prästvigning för ärkestiftet. Stipendiat utses av ärkebiskopen efter förslag från teologiska fakulteten”.

Länk: https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=553

Länk (engelska): https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=553

Stipendier där teologistuderande ges företräde:

Bergwalls https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=139

L F Mellqvists https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=348

Rhedins https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=415

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo