Ansökningshandbok för Minor Field Studies

Minor Field Studies-stipendiet finansieras av Sida men administreras av Universitets- och högskolerådet. Den här sidan syftar till att beskriva hur en ansökan om ett Minor Field Studies (MFS) stipendium går till.

Den här guiden innehåller ett antal länkar till externa sidor. Alla nödvändiga länkar finns också samlade under länksamlingen på startsidan för MFS. Din planerade fältstudie bör relatera till någon av de 17 globala målen för hållbar utveckling.

Enligt regelverket för MFS är det aldrig tillåtet att påbörja en resa till ett land dit Utrikesdepartementet utfärdat en avrådan från resor, detta gäller även avrådan från icke nödvändiga resor. Det är därför viktigt att uppdatera sig om UD:s reserekommendationer. Andra villkor för att en fältstudie ska kunna starta är också att Uppsala universitet tillåter resor för utbildningsändamål, att värdlandet accepterar inkommande resenärer och att din kontaktperson i fält anser att studien är lokalt genomförbar.

MFS är ett stipendieprogram som riktar sig till kandidat- och masterstudenter som vill inhämta kunskap om utvecklingsländer och utvecklingsfrågor. Detta görs genom inhämtning av data till ett examensarbete i ett, av Sida/Universitets- och högskolerådet (UHR), godkänt land under en period på 8 till 20 veckor.

Ett MFS-stipendium omfattar:

 • 27 000 kronor som ska användas för att täcka omkostnader i samband med fältstudier. Det kan omfatta resa till värdlandet, vaccinationer, visumkostnader, boende, lokala transporter med mera.
 • Förberedelsekurs i Uppsala för studenter som gör fältstudier.
 • Försäkring från Kammarkollegiet

För att kunna söka ett MFS-stipendium behöver du uppfylla följande krav:

 • Du ska skriva en kandidat-, magister- eller masteruppsats eller annat examensarbete vid Uppsala universitet.
 • Du ska vara registrerad på minst motsvarande en halv termins heltidsstudier (15 hp) vid Uppsala universitet den termin du söker om Minor Field Studies.
 • Du får inte ha påbörjat utbildning på forskarnivå
 • Du ska ha goda kunskaper i engelska. Ditt examensarbete ska skrivas på engelska.
 • Du ska vara svensk medborgare eller ha permanent uppehållstillstånd i Sverige. Studenter från övriga Norden, som inte är svenska medborgare, ska ha varit fast boende (folkbokförda) i Sverige i minst ett år vid den tidpunkt då de beviljas stipendiet.
 • Du får inte ha beviljats MFS-stipendium eller andra Sida-finansierade stipendier för den typ av studie som ansökan avser.
 • Du ska ha en kontaktperson som är på plats i det land du avser göra din fältstudie. Kontaktpersonen ska kunna vara behjälplig med att lösa praktiska problem som uppstår under studien så som exempelvis arrangera transport, hjälpa med att tolka, dela nödvändiga kontakter för datainsamling. Ingen ekonomisk ersättning kan utgå till kontaktperson i fält.

Ansökan görs i ett online-formulär. Länken till ansökan publiceras på startsidan för MFS. Ansökan genomförs helt på engelska.

Ansökningsportalen är öppen från att föregående ansökan stängt fram till sista ansökningsdatum. Det är alltså möjligt att påbörja och lämna in en ansökan när du vill. Genom att påbörja en ansökan kan du också få information från avdelningen för internationalisering om kommande informationstillfällen, drop-in möjligheter med mera.

Sök gärna i grupp

MFS-kommittén uppmuntrar ansökningar från studenter som söker i par. Det är dock viktigt att de sökande utformar sina ansökningar i enlighet med riktlinjer om uppsatsskrivande vid sina respektive institutioner. Det är således möjligt för studenter vars institutioner kräver att studenter ska skriva sin uppsats i par att söka.

MFS-kommittén uppmuntrar särskilt ansökningar i par eller grupp där de sökande har sin akademiska hemvist inom olika vetenskapsområden (humaniora och samhällsvetenskap, teknik och naturvetenskap eller medicin och farmaci) vid Uppsala universitet och som har frågeställningar som kan komplettera varandra. Eftersom samtliga sökande ska göra var sin individuell ansökan är det viktigt att studenter som söker i par eller grupp anger detta i sin projektplan samt i angivet fält i online-formuläret.

Fem dokument måste bifogas i din online-ansökan:

 1. Projektförslag
 2. Godkännande av institutionen
 3. Budget
 4. Academic Purpose Statement
 5. Kopia på ditt svenska pass/pass från Finland, Norge, Danmark eller Island samt bevis på när du skrivit dig som boende i Sverige/Kopia på Permanent Uppehållstillstånd (PUT).

Du hittar försättsblad inklusive instruktioner för dokument 1-4 på startsidan för MFS.

Kontaktperson i fält

Till din ansökan kommer du även behöva ha namn och kontaktuppgifter till din kontaktperson i fält. Detta är en person som kan hjälpa till med praktiska lösningar så som att hitta rätt personer för studien, transporter med mera. Det behöver inte vara en akademisk kontaktperson. Ett bra ställe att börja leta efter en kontaktperson i fält kan vara din egen institution. Kontakta forskare för att se om de har några kontakter som kan agera kontaktperson för dig i din fältstudie.

Efter att sista ansökningsdatum passerat sker följande:

 1. Enheten för internationell mobilitet kontrollerar att ansökningar är kompletta och att sökanden uppfyller behörighetskraven.
 2. Enheten för internationell mobilitet vidarebefordrar samtliga kompletta och behöriga ansökningar till Uppsala universitets MFS-kommitté. MFS-kommittén ansvarar för bedömningen av ansökningarna. Till sin hjälp har MFS-kommittén tre referensgrupper, en vid respektive vetenskapsområde. I bedömningen tar kommittén hänsyn till:
 • Projektplanens akademiska förankring, metodval och övergripande kvalitet
 • Ansökans praktiska genomförbarhet
 • Budget
 • Sökandes förståelse för hur MFS passar in i hens framtidsplaner

MFS-kommittén tar beslut om slutgiltig fördelning samt reservlista. Beslutet kommuniceras ut till samtliga sökande omkring en månad efter sista ansökningsdatum.

För att på ett enkelt sätt hantera administrationen av MFS-stipendiet använder enheten för internationell mobilitet en webbaserad MFS-portal där studenter kan ladda upp nödvändig information och dokumentation. Studenter får tillgång till den portalen när de blivit godkända för MFS-stipendium.

Utöver nödvändiga förberedelser för själva uppsatsskrivandet och andra privata förberedelser behöver studenter som får ett MFS-stipendium planera in följande:

 1. Deltagande på obligatorisk förberedelsekurs i Uppsala. Kursen skickas för närvarande ut per e-post och deltagande sker genom att besvara in ett antal medföljande kursfrågor.
 2. Alla stipendiater måste skriva ett kontrakt med Enheten för internationell mobilitet. Fyll gärna i efterfrågad information på dator då uppgifter ska föras över till ekonomisystemet för att kunna betala ut stipendiet.
 3. Kontakta din akademiska handledare omgående.
 4. Var väl informerad om vad som ingår i din försäkring. Försäkringen heter Student UT och tillhandahålls av Kammarkollegiet.
 5. Boka transport till MFS land och meddela Enheten för internationell mobilitet dina resdatum.