Tentamen

Tentamen, eller tenta som det kort också kallas, är ett muntligt eller skriftligt prov som du går igenom efter avslutad kurs eller efter ett moment i en kurs. Om du ”kör” på en tenta, det vill säga om du får underkänt, kan du göra ett nytt försök vid ett senare tillfälle, på en så kallad omtentamen.

Anmälan till tentamen och omtentamen

Du måste alltid anmäla dig till tentamen - det gäller både ordinarie tentamen och omtentamen. Anmälan sker i Ladok senast 12 dagar före tentamensdagen. Om du inte har anmält dig får du inte tentera. Alla tentor som skrivs i de gemensamma tentamenslokalerna vid Uppsala universitet ska skrivas anonymt. Vid anmälan får du ett kodnummer som du ska använda istället för ditt personnummer.

Ibland skiljer sig anmälningsrutinerna åt mellan olika institutioner.

Avanmälan

Det är viktigt att du avanmäler dig till tentamen om du inte avser att utföra den. För att undvika kostnader som uppstår för vakter, material och salar måste avanmälan ske senast sista anmälningsdagen, normalt 12 dagar innan tentan.

E-tentamen

E-tentamen innebär att du skriver din tentamen på en dator i stället för på papper, hemifrån eller i en tentamenslokal. Läs om hur det går till att skriva en e-tentamen.

Har du särskilda behov vid tentamen?

Om du har särskilda behov vid tentamen kan det finnas möjlighet för anpassningar. Det kan till exempel vara längre tid vid skriftlig tentamen eller en annan examinationsform som muntlig istället för skriftlig tentamen. Det kan vara olika anpassningar utifrån en funktionsnedsättning. Har du allvarliga allergier kan det också finnas möjlighet att tentera i ett enskilt rum till exempel. Universitetet har en tentamenslokal på Klostergatan 3 för studenter med särskilda behov.

All anpassning vid examinationen beslutas av berörd institution. Anmälan om olika anpassningar måste du göra varje gång du ska tentera.

Tentamen på annan ort

Du kan om det finns synnerliga skäl få tentera på annan ort i Sverige eller utomlands, än den ordinarie. Det kan endast ske på ett lärosäte. Institutionen beslutar om det är möjligt.

Att tentera en gammal kurs

Kontakta institutionen om du ska tentera en gammal kurs som inte längre ges eller om du inte längre har ett aktivt studentkonto.

Bön under tentamen

Om du behöver be under salstentamen får du sitta kvar på din plats och be i stillhet. För tentamina som anordnas i de av den centrala tentamenssamordningens bokade lokaler finns ingen möjlighet att erbjuda särskilda rum för bön. Om tentamen sker på institutionen kan du fråga där om det finns möjlighet att anordna tillfälle för bön under tentamen.

Fusk

Tentamensvakterna övervakar noggrant varje tenta som skrivs. Om det föreligger misstanke om fusk tas kontakt med studenten och eventuellt otillåtet material granskas. Läs mer om fusk.

Hämtning av tentor

Hämtning av tentor sker på respektive institution. Det kan vara via receptionen, läraren eller institutionens studentservice. Ta med dig din kod när du hämtar ut tentan.

Betygssystem

Betygssystemen varierar mellan olika fakulteter och kan också vara olika mellan olika kurser inom ett program. I varje kursplan framgår vilken betygsskala som används.

Riktlinjer för tentamen

I Riktlinjer för genomförande av skriftliga prov inklusive e-tentamina anges ansvar och skyldigheter för universitetet och dig som student beträffande genomförande av tentamen.

Särskilda riktlinjer finns för genomförande av skriftliga prov på distans. Här avses skriftliga prov på distans sådana skriftliga prov som skulle kunna ges i tentamenslokal, men som i stället ges på distans med stöd av informationsteknologi. Riktlinjerna avser alltså inte examination för kurser som i sin helhet ges på distans. I riktlinjerna anges också vilka tekniska skyldigheter som studenten respektive institutionen har vid tentamen.

Tentamenslokaler

Nedanstående större lokaler är de som oftast används i Uppsala:

Tänk på att ...

  • du måste anmäla dig till samtliga tentamina
  • du måste visa giltig legitimation för tentamensvakten
  • tillåtna hjälpmedel vid tentamen bestäms av respektive kursansvarig lärare
  • ta med mat/dryck
  • komma ihåg att ta med dig din anonymitetskod
  • komma ihåg ditt studentkonto och lösenord A när du skriver en e-tenta i Inspera Assessment.

Senast uppdaterad: