Examination/tentamen

Vad gäller för tentor och tentasalar?

All undervisning och examination ska i möjligaste mån bedrivas digitalt, enligt gällande rektorsbeslut. Dispens krävs för att hålla salstentamina.

Smittförebyggande åtgärder har vidtagits i berörda tentamenslokaler:

 • Kom i mycket god tid till skrivsalarna för att undvika köbildning! Insläppet till tentamenslokalerna öppnar tidigare än normalt, ca 30-35 minuter före skrivstart.
 • Köa utomhus där det är möjligt.
 • ID- och anmälningskontroll sker direkt vid inpassering.
 • Inga grupper får samlas i entréhallar.
 • Inta skyndsamt din plats i skrivsalen.
 • I tentamenslokalen får det samtidigt vara maximalt 50 studenter.
 • Fysisk distans om 2 meter mellan studenterna tillämpas vid placering i tentamenslokalen.
 • Handsprit finns tillgängligt på flera ställen i lokalerna.
 • Engångshandskar finns för alla som vill använda det.
 • Tentamensvakterna använder visir och engångshandskar vid nära kontakt med studenter.
 • Så kallat ”hostskydd” i plexiglas finns vid varje skrivbord för tentamensvakter, samt vid inpasseringen.
 • Toaletter städas mer regelbundet än tidigare.
 • Inlämning av så kallad ”papperstenta” ska göras av en student i taget för att undvika köbildning.

Kontakta kursansvarig på din kurs för uppdaterad information gällande dina aktuella tentamina.

Vad gäller för master- och examensarbeten?

Ta kontakt med din examinator som vet vad som gäller för just din utbildning.

Senast uppdaterad: