Stöd vid varaktig funktionsnedsättning

Om du har en varaktig funktionsnedsättning kan du ansöka om riktat pedagogiskt stöd i dina studier. Vilket stöd du behöver beror på vilket hinder din funktionsnedsättning innebär för dig i studierna. Stödet planeras och utformas i samråd med dig som student.

Vad är en varaktig funktionsnedsättning?

En varaktig funktionsnedsättning kan till exempel vara läs- och skrivsvårigheter/dyslexi, psykisk ohälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, hörselnedsättning, synnedsättning, rörelsehinder eller kroniska sjukdomar.

Funktionsnedsättning är enligt Diskrimineringslagen (SFS 2008:567):

varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons funktionsförmåga som till följd av en skada eller en sjukdom fanns från födelsen, har uppstått därefter eller kan förväntas uppstå.

Har du en tillfällig skada eller sjukdom så omfattas du inte av det här stödet eftersom den inte är varaktig. Behöver du tillfälligt stöd ska du istället vända dig till studievägledaren på din institution.

Riktat pedagogiskt stöd

Om det är aktuellt med stöd kan det röra sig om följande pedagogiska stöd.

Om du på grund av funktionsnedsättningen inte själv kan anteckna under föreläsningar och andra lektioner kan du få anteckningsstöd. Det är en kurskamrat som delar med sig av sina anteckningar. Anteckningsstöd ersätter inte närvaro. Du får därför endast anteckningar från föreläsningar/lektioner där du själv deltar.

Studenter med läsnedsättning har rätt att låna anpassad kurslitteratur, till exempel som talbok, punktskrift eller som e-textböcker. Universitetsbibliotekets kontaktpersoner hjälper dig att beställa nyinläsning av obligatorisk kurslitteratur. Böcker som redan finns inlästa kan du låna genast. Behöver du beställa nyinläsning av en bok kan det ta upp till tolv veckor att få den. Det är viktigt att du kontaktar biblioteket tidigt i dina studier om du vill använda dig av talböcker eller som anpassad litteratur.

Bibliotekens stöd till studenter med läsnedsättning

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM)

Det finns olika typer av anpassning av examinationer som till exempel längre tid, sitta enskilt eller skriva på dator vid skriftlig tentamen. Vilken anpassning som är möjlig på en kurs beslutas av examinatorn på din kurs.

Tentamenscenter för anpassad examination: På Campus Gamla torget i Uppsala, med ingång från Klostergatan 3, finns en tentamenslokal för studenter med särskilda behov. Där finns 13 enskilda rum samt två mindre skrivsalar med plats för totalt 38 skrivande.

Har du, på grund av din funktionsnedsättning, behov av att läsa med lägre studietakt kan du vända dig till studievägledaren på din utbildning. Tillsammans med hen kan du göra en individuell studieplan och undersöka om det är möjligt att genomföra din utbildning i lägre studietakt.

Du kan läsa om studiemedel för dig som har en funktionsnedsättning som påverkar dina möjligheter att studera på heltid på CSN:s webbplats.

Du kan få tolk till allt som är kopplat till dina studier; föreläsningar, lektioner, studiebesök, grupparbeten, seminarier med mera. Om du är i behov av tolkning behöver du i god tid kontakta oss för att ordna med detta, redan i samband med att du ansöker till en utbildning.

Läs om att studera med tecken- eller skrivtolk.

Mentorsstödet innebär en regelbunden kontakt motsvarande en timme i veckan. En mentor kan vara ett stöd i planering och strukturering av studierna. En mentor kan också hjälpa till att sortera och prioritera bland olika uppgifter. Mentorsstöd kan du ha under en eller flera terminer.

En medstudent fungerar som ledsagare till dig som till exempel har en synskada och inledningsvis behöver hjälp med att hitta inom campusområdet, till exempel till lärosalar och bibliotek.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo