Tillgodoräknande

Kurser som lästs vid utländska universitet kan vanligtvis tillgodoräknas i en examen vid Uppsala universitet. Studerande som har läst vid annan högskola i Sverige kan normalt ta med sig dessa studier i en examen utan särskilt tillgodoräknande.

Rätten att tillgodoräkna sig tidigare studier regleras i högskoleförordningen. För att en bedömning skall göras måste man vara antagen till och bedriva studier vid universitetet. Ett beslut om tillgodoräknande gäller vid det universitet/högskola där beslutet fattats.

Vem fattar beslut om tillgodoräknande?

Vid Uppsala universitet gäller enligt Rektors beslut 1993-07-01 och 2008-02-19 följande lokala bestämmelser om tillgodoräknande av studier:

 1. Vill du tillgodoräkna dig utbildning som del av kurs fattas beslutet av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig i det här fallet direkt till din ämnesinstitution.
 2. Beslut om tillgodoräknande av svensk utbildning som motsvarande en hel kurs fattas av berörd fakultetsnämnd (motsvarande) med eventuell vidaredelegation.
 3. Beslut om tillgodoräknande av utländsk utbildning fattas på delegation från Rektor av Studentavdelningen.

 1. Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av kurs fattas av den lärare som är examinator på kursen. Du vänder dig i det här fallet direkt till din ämnesinstitution.
 2. Beslut om tillgodoräknande av utbildning som del av en generell examen (hel kurs) fattas på delegation från Rektor av Studentavdelningen. Du vänder dig direkt till Enheten för studieadministration vid Studentavdelningen med din ansökan.

Undantag: Tillgodoräknande som hel kurs i statskunskap, nationalekonomi och juridik handläggs direkt på respektive institution.

Ansökan om tillgodoräknande av utländsk högskoleutbildning

Ansökan ska innehålla:

 • ett officiellt betygsdokument i original där kursnamn, omfattning och resultat framgår
 • kursbeskrivningar/kursplaner som beskriver innehåll, kursmål, examinationsform och eventuellt nivå samt förkunskapskrav. I vissa fall behövs även litteraturlista som underlag för bedömning.
 • Om dokumenten är på annat språk än svenska, danska, norska, engelska, tyska, spanska eller franska behövs auktoriserad översättning.

Det som huvudsakligen prövas vid en ansökan om tillgodoräknande är

 • om utbildningen ligger på motsvarande svensk högskolenivå,
 • omfattningen av studierna,
 • nivå och innehåll samt
 • om utbildningen överlappar med tidigare studier.

Högskolan/universitetet, där studierna bedrivits, ska vara erkänt av landets utbildningsmyndighet eller motsvarande organisation. Studierna som ska tillgodoräknas måste vara examinerade med godkänt resultat.

Eventuella muntliga eller skriftliga uppgifter om tillgodoräknande som ges i förväg, innan studieresultat finns och en prövning har skett, är inte juridiskt bindande och därmed inte heller möjligt att överklaga.

Enheten för studieadministration har inte möjlighet att lämna förhandsbesked om tillgodoräknande. Däremot kan de upplysa om hur många utländska poäng som motsvarar svenska högskolepoäng, om du vill försäkra dig om att du studerar heltid.

Handläggningstiden kan vara upp till tre månader. Ansök därför i god tid innan tillgodoräknandet ska användas.

Ansökan om tillgodoräknande inom civil- och högskoleingenjörsprogrammen

Följ de anvisningar som gäller för ansökan om tillgodoräkande av utländsk högskoleutbildning. Det är viktigt att:

 • Ansökan med bilagor skickas i ett och samma mail men att varje dokument är bifogat som en separat pdf.
 • Du är tydlig i din ansökan när det gäller tillgodoräknande mot obligatorisk kurs. Använd gärna en separat blankett per kurs vid tillgodoräknande av fler än en obligatorisk kurs.

Blanketten laddas ner och fylls i digitalt. Sedan bifogar du den i ditt ansökningsmejl. Blankett för tillgodoräknande av utländsk kurs, pdf Pdf, 46 kB..

Ansökan skickas till tillgodo@uu.se

Beslut och överklagande

Beslutet om tillgodoräknande anger hur många högskolepoäng som den utländska utbildningen bedömts motsvara. Behövs det för examen görs en ämnes- och/eller nivåspecificering av de ingående kurserna. För yrkesexamen anges vilka delar av utbildningen som de lästa kurserna ersätter. Någon omräkning av betyg till de betygsskalor som tillämpas vid Uppsala universitet görs inte. Inte heller anges det utländska betyget. Om överlapp föreligger anges det.

Beslut om tillgodoräknande meddelas skriftligt. Spara beslutet. Vid gynnande beslut är det ett bevis på att kurserna tillgodoräknats.

Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga till ÖNH (Överklagandenämnden för högskolan).

Tips till dig som åker som utbytesstudent från Uppsala universitet

 • Försök att välja kurser som du bedömer ligger på svensk högskolenivå om du vill att kurserna ska kunna tillgodoräknas.
 • Förse dig med handlingar under utlandsstudierna som behövs för tillgodoräknandet: ett officiellt betygsdokument i original, kursbeskrivningar eller kursplaner och eventuellt också litteraturlista. Det kan vara svårare och ta avsevärt längre tid att få tag på sådana handlingar i efterhand.
 • Håll kontakt med din institution vid Uppsala universitet om du väljer andra kurser än du från början tänkt läsa. Ta reda på om eventuella överenskommelser om tillgodoräknande, som du kan ha fått, påverkas av annat kursval.