Studentinflytande

Att kunna ha inflytande över sina studier är viktigt. Det är du som student som sitter på kunskaperna om vad som fungerar bra, eller om det är något som kan göras på ett annat sätt. Som student har du rätt att vara med och påverka din studiesituation på en mängd olika nivåer i olika organ.

Studentrepresentation

Som student kan du vara med och påverka på olika nivåer inom universitetet. Syftet med studentinflytandet är att kvalitetssäkra utbildningen. Studenterna har enligt Högskolelagen rätt att vara representerade i alla beslutande och beredande organ vars verksamhet har betydelse för utbildningen och studenternas situation.

Som studentrepresentant i styrelser, nämnder och råd får du arvode för varje möte du deltar på. Rektor beslutar om vilka som är arvoderande organ.

Studentrepresentanter utses via studentkårerna eller via de organ som studentkårerna utsett. Studentkårerna är därför en förutsättning för att arbetet med studentinflytande ska fungera.

För att kunna delta i sammanträden med olika universitetsorgan ska en förtroendevald student i möjligaste mån ges möjlighet till anpassad studiegång för att kunna utöva studentinflytande.

Kursvärderingar

Kursvärderingar är en viktig möjlighet för dig som student att bidra till universitetets kvalitetsarbete när det gäller utbildning. Kursvärderingar ska genomföras i samband med varje kurs. Du skriver din utvärdering anonymt.

Pedagogisk utveckling

Uppsala universitet har ett pedagogiskt program som ska synliggöra och konkretisera visionen för universitetets pedagogiska verksamhet. Det ska fastställa det ansvar som universitetets personal och studenter har för att utveckling faktiskt äger rum. Pedagogiska programmet har tagits fram i samarbete mellan studenter, lärare, pedagogiska ledare och utvecklare samt universitetets ledning.

Studenternas arbetsmiljö

Alla studenter har rätt till en god studie- och arbetsmiljö. Det förutsätter att dina synpunkter tas tillvara och att möjligheten att utöva studentinflytande över arbetsmiljön tillgodoses. Uppsala universitet har ett övergripande ansvar för det systematiska arbetsmiljöarbetet och arbetar fram rutiner tillsammans med medarbetare, studenter och skyddsombud för att förebygga ohälsa och olycksfall.

Engagera dig

Vill du engagera dig och vara med och påverka? Kolla upp vilka uppdrag som finns hos din studentkår!

Mer om studentinflytande och studiemiljö

Vill du fördjupa dig i frågor som rör studentinflytande och din studiemiljö? Här följer dokument och webbplatser där du kan läsa mer: