Lika villkor

Lika villkor vid Uppsala universitet innebär att säkerställa att alla som är verksamma vid eller kommer i kontakt med universitetet har lika rättigheter och möjligheter. Det gäller oavsett juridiskt kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionalitet, sexuell läggning, ålder eller social bakgrund.

Uppsala universitets arbete med lika villkorsfrågor

Vid Uppsala universitet finns det två samordnare för lika villkor som arbetar strategiskt med lika villkorsfrågor. Deras uppgift är att

  • synliggöra och tydliggöra lika villkor i praktiken genom att belysa normer och bemötandefrågor
  • på olika sätt informera om diskrimineringslagen och universitetets styrdokument som rör lika villkorsfrågorna
  • erbjuda seminarier och workshoppar
  • arbeta för studentsamverkan kring lika villkorsfrågor.

Mejla samordnarna för lika villkor och du vill komma i kontakt med dem.

Rådet för lika villkor

Universitetets rektor har tillsammans med konsistoriet (universitetets styrelse) det övergripande ansvaret för att universitetet driver ett aktivt arbete för lika villkor. Rådet för lika villkor är rådgivande till rektor. I rådet sitter företrädare från universitetets olika delar samt representanter från facken och studentkårerna. Ordförande är rektorsråd för lika villkor, som utses av rektor.

Varje år utlyser rådet för lika villkor medel för insatser som kan föra frågor om lika villkor vid universitetet framåt. Både studenter och anställda är välkomna att söka medel.

Mejla lika villkorsrådet om du har frågor om universitets arbete kring lika villkor.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet innebär att jämställdhet integreras och blir en del av lärosätets ordinarie verksamhet, exempelvis i dess styrprocesser. Syftet med jämställdhetsintegreringen är att verksamheten ska bidra till att nå det jämställdhetspolitiska målet att kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sitt eget liv. Läs mer om jämställdhetsintegrering av högskolor och universitet.

Uppsala universitets plan för jämställdhetsintegrering ska bidra till att stärka en universitetsgemensam kultur genomsyrad av jämställdhet och lika villkor.