Har du klagomål eller synpunkter?

Vill du framföra ett klagomål eller en synpunkt som rör din utbildning eller din studiemiljö? Har du sett missförhållanden som du vill anmäla? Beroende på vilken fråga det gäller och vad som passar dig så finns det olika instanser som du kan vända dig till.

Klagomål

Klagomål kan gälla betygssättning, bemötande, handledning, kvalitet på utbildningen, handläggningstider och dylikt. En utgångspunkt när man har ett klagomål är att det i första hand bör hanteras och lösas lokalt. I många fall kan problemet lösas närmast där det har uppstått.

Exakt vem du som student vänder dig till med dina klagomål beror ibland på vilken fakultet eller institution du tillhör. På institutionen finns det till exempel lärare, programansvarig, studierektor, studievägledare och kursadministratör som du kan vända dig till.

Innan du går vidare med ett klagomål bör du ta reda på vad som gäller i olika situationer. Studentens rättigheter och skyldigheter vid Uppsala universitet finns beskrivna i Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor. De tar upp vilka rättigheter och skyldigheter du har inom områden som studiemiljö, studentinflytande, kursplanering, undervisning och examination.

En kursplan beskriver också vad som styr utbildningen. Det finns också möjlighet att informera sig genom att kontakta studievägledare på institutionen.

I de fall då problemet inte kan lösas lokalt på institutionen finns det funktioner utanför institutionen som är behjälpliga. Studentkårerna har en studentombudsman, studerandeskyddsombud och det finns även studiebevakare placerade vid varje fakultet som du kan få hjälp av vid kontakter med universitetet.

Visselblåsning – meddelanden om missförhållande

Du har möjlighet att anmäla misstankar om missförhållande vid universitetet som har ett allmänintresse. Det kan gälla missförhållanden som utgör en överhängande eller uppenbar fara för liv, hälsa, säkerhet eller risk för omfattande skada i miljön. Det kan också gälla annan sak där det finns befogad anledning att rapportera till universitetet om, till exempel ekonomiska oegentligheter.

Anmäl missförhållande

Överklaga beslut

Blev du inte antagen? Upplever du att ett beslut rörande dina studier är felaktigt? Vissa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för universitet och högskolor (ÖNH). Om beslutet kan överklagas ska du få upplysning om det tillsammans med beslutet. Dessutom kan andra beslut, utom beslut om betyg, överklagas till ÖNH, om du anser att de strider mot förbudet mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin
rss
weibo