Har du klagomål eller synpunkter?

Vill du framföra ett klagomål eller en synpunkt som rör din utbildning eller din studiemiljö? Beroende på vilken fråga det gäller och vad som passar dig så finns det olika instanser som du kan vända dig till.

Innan du går vidare med ett klagomål bör du ta reda på vad som gäller i olika situationer. Studentens rättigheter och skyldigheter vid Uppsala universitet finns beskrivna i Riktlinjer för studenternas arbetsvillkor. De tar upp vilka rättigheter och skyldigheter du har inom områden som studiemiljö, studentinflytande, kursplanering, undervisning och examination.

En kursplan beskriver också vad som styr utbildningen. Det finns också möjlighet att informera sig genom att kontakta studievägledare på institutionen.

Jag har ett klagomål – vart vänder jag mig?

Klagomål kan gälla betygssättning, bemötande, handledning, kvalitet på utbildningen, handläggningstider och dylikt. En utgångspunkt när man har ett klagomål är att det i första hand bör hanteras och lösas lokalt. I många fall kan problemet lösas närmast där det har uppstått.

Exakt vem du som student vänder dig till med dina klagomål beror ibland på vilken fakultet eller institution du tillhör. På institutionen finns det till exempel lärare, programansvarig, studierektor, studievägledare och kursadministratör som du kan vända dig till.

I de fall då problemet inte kan lösas lokalt på institutionen finns det funktioner utanför institutionen som är behjälpliga. Studentkårerna har en studentombudsman, studerandeskyddsombud och det finns även studiebevakare placerade vid varje fakultet som du kan få hjälp av vid kontakter med universitetet.

Kontaktvägar

Behöver du överklaga?

Blev du inte antagen? Upplever du att ett beslut rörande dina studier är felaktigt? Vissa beslut kan överklagas till Överklagandenämnden för universitet och högskolor (ÖNH). Om beslutet kan överklagas ska du få upplysning om det tillsammans med beslutet. Dessutom kan andra beslut, utom beslut om betyg, överklagas till ÖNH, om du anser att de strider mot förbudet mot diskriminering enligt Diskrimineringslagen.