Statistiska institutionen

Denna sida ger generell information för alla studenter vid statistiska institutionen. Kursspecifik information finns i kurssidan i Studium.

Registreringsinformation

Välkommen till Statistiska institutionen vid Uppsala universitet. Läs noga igenom informationen, där står det vad du behöver göra för att behålla din plats på utbildningen.

Antagen

För att behålla din plats måste du registrera dig. Observera att registreringsperioden kan vara olika för olika kurser. För flera av institutionens kurser stänger registreringen ett tag innan terminen startar. Du ansvarar själv för att ta reda på vad som gäller för dig. Du registrerar dig på dina kurser i Ladok, där ser du även mellan vilka datum registreringsperioden är öppen. Vi rekommenderar att du registrerar dig så snart som möjligt på din utbildning.

Antagen med villkor

Är du antagen med villkor till din utbildning måste du höra av dig till institutionen senast registreringsdeadline och meddela att du vill ha din plats. Då håller vi din plats åt dig till att du kan visa att du uppfyller behörighetsvillkoren dock senast till och med kursstart.

Reserv

Eventuella reserver som kan erbjudas plats efter andra urvalet kallas med ett tidsbegränsat erbjudande via mejl till den mejladress du uppgett på antagning.se. Kom ihåg att även kolla i din skräppost så ett eventuellt erbjudande om plats inte har hamnat där.

Kurser med studieort Uppsala

Studenter som är antagna med villkor till eller som har frågor om kurser med studieort Uppsala eller sommarkurser, kontakta studerandeexpeditionen i Uppsala på e-post info@im.uu.se

Kurser med studieort Visby

Studenter som är antagna med villkor till eller som har frågor om kurser med studieort Visby kontakta Studentservice Campus Gotland på e-post studentservicecampusgotland@uadm.uu.se

Kursinformation

När du har registrerat dig så hittar du all kursinformation på kurssidan för respektive kurs i lärplattformen Studium. Såsom information om kursstart, schema, kurslitteratur och kontaktuppgifter till kursansvarig lärare.

Lärare

På varje kurs finns en kursansvarig lärare och en examinator. Kursansvarig lärare är ansvarig för att studenter har all relevant information och att kursen fungerar. Examinatorn är ansvarig för examination och att alla betyg rapporteras in i Ladok. Utöver dessa roller kan det också finnas andra lärare och lärarassistenter på kursen.

Studium

Lärplattformen som används på våra kurser är Studium. Lärarna kommer generellt att kommunicera med studenterna genom Studium. Det är ditt ansvar att se till att du tar del av information och uppdateringar i Studium så att du har tillgång till den senaste informationen.

Schema

En vecka innan kursen startar så ska det slutgiltiga schemat vara på plats. Schemat finns tillgängligt i TimeEdit, under dina tjänster och det ska också finnas en länk till detta schema från kurssidan i Studium. Alla datum och tider för examination och obligatoriska tillfällen kommer då också att finnas tillgänglig. Datum och tider för skriftlig tentamen finns i Ladok. Alla andra datum finns i TimeEdit-schemat eller i Studium (för inlämningsuppgifter och hemtentor). Schemat kan komma att ändras I händelse av oförutsedda händelser. Du ska i så fall informeras om detta så snart som möjligt.

Examination

 • Varje gång en kurs ges så har du ett tillfälle för omexamination för varje examinerande moment. Normalt så ges endast ett sådant tillfälle, men om det finns särskilda omständigheter kan ytterligare ett tillfälle för omexamination ges.
 • Om du av särskilda skäl, till exempel olycksfall eller plötsligt insjuknande inte kunnat genomföra ett obligatoriskt moment så ska du få möjlighet att genomföra detta moment vid ett annat tillfälle eller på annat sätt. Examinator beslutar om detta.
 • Om du är tillfälligt sjukskriven eller vårdar sjukt barn har du rätt till individanpassade lösningar, där så är möjligt. Examinator beslutar om sådana lösningar.
 • Betyg kan inte överklagas. Däremot ska ett betyg omprövas om det är uppenbart oriktigt. Betyg kan aldrig sänkas. Om du vill få ett betyg omprövat kontaktar du Studerandeexpeditionen som ger dig ett formulär för dig att fylla i. Därefter lämnar du tillbaka formuläret till Studerandeexpeditionen.
 • För skriftlig tentamen finns det normalt betygsgränser som är satta i förväg. Notera att dessa kan komma att ändras i efterhand om det visar sig att tentamen är oväntat enkel eller svår.
 • Om du vill examineras på en annan plats än Uppsala universitet så ska du skicka en skriftlig begäran till studierektor för grundnivå senast fem veckor innan examinationsdatum. En sådan begäran kommer enbart accepteras under exceptionella omständigheter.
 • Det är vanligt att vi ger två kurser parallellt på halvfart. I sådana fall kan flera tentamina ligga nära i tid till varandra. Det är ditt ansvar att planera utifrån detta.

Funktionsnedsättning

Om du behöver särskilt stöd i dina studier behöver du ett intyg från samordnarna för studenter med funktionsnedsättning. För skriftlig tentamen ska du skicka ett sådant intyg till Studerandeexpeditionen senast 12 dagar före examinationsdatum där det normala är att du få en extra timmes skrivtid. För inlämningsuppgifter och hemtentor så bestämmer examinator om extra tid eller annan hjälp är lämplig. Kontaktperson vid institutionen för studenter med funktionsnedsättning är studievägledaren.

Nedlagda kurser

När en kurs som använder skriftlig tentamen läggs ner så finns det tre möjligheter att skriva tentamen under tre olika terminer. För information om vilka kurser det för tillfället finns möjlighet till detta, samt generell information om nedlagda kurser, kontakta Studerandeexpeditionen.

Kontaktinformation

All kontaktinformation finns tillgänglig på vår hemsida.

 • För frågor om kursregistrering, kontakta Studerandeexpeditionen
 • För generella frågor om masterprogrammet och kurser på den nivån, kontakta studierektor på avancerad nivå.
 • För frågor om alla andra kurser, kontakta studierektor på grundnivå.
 • För frågor om en specifik kurs, kontakta kursansvarig för den kursen.
 • För frågor om funktionsnedsättning, kontakta studievägledaren.
 • Om du är missnöjd med något i din kurs, kontakta kursansvarig i första hand och relevant studierektor i andra hand.