Regler och rättigheter

Vilka rättigheter och skyldigheter har jag som student? Vad gäller för min arbets- och studiemiljö? Vad betyder lika villkor? Och vart jag vänder jag mig om jag har frågor eller behöver hjälp?

Student läser på en bänk framför universitetshuset.

Uppsala universitets studie- och arbetsmiljö ska präglas av öppenhet och respekt. Det råder nolltolerans mot diskriminering och kränkande särbehandling. Inom universitetet arbetar vi aktivt med lika villkorsfrågorna.

Våra regler, normer och rutiner ska spegla ett förhållningssätt som präglas av respekt för studenters och medarbetares olika förutsättning. Alla vid universitetet har ansvar för att bidra till en god arbetsmiljö.

Vart kan jag vända mig?

Vänd dig i första hand till studievägledaren på din institution eller ditt program om du har frågor angående arbetsmiljö eller lika villkor. Centrala funktioner vid universitetet som du kan vända dig till är:

Om du blivit utsatt för trakasserier eller kränkande särbehandling

  • Prefekten på institutionen har ansvar för att utreda trakasserier och kränkande särbehandling på institutionen. Prefekten ansvarar för att trakasserierna upphör.
  • Studievägledaren har tystnadsplikt. Vill du göra en anmälan kan studievägledaren vara ett stöd i detta.
  • Du kan också prata med till exempel en lärare eller studierektor eller någon annan i universitetets personal som du har förtroende för.

Om du behöver prata med någon om hur du mår

Studenthälsan har kuratorer och psykologer som du kan prata med om du mår dåligt.

Om du har ett klagomål

Om du vill klaga på något som rör din utbildning eller din studiemiljö ska du i första hand vända dig till din institution. Läs om hur du kan framföra klagomål.

Vilket stöd ger kårerna?

Alla studentkårer har förtroendevalda studiebevakare som arbetar med råd och stöd till studenter i arbetsmiljö- och studierelaterade ärenden.

Det finns även student- och doktorandombud och studerandeskyddsombud:

Student- och doktorandombuden svarar på vilka regler och rättigheter som gäller vid universitetet och ger råd och hjälp att lösa problem som uppstått relaterade till din utbildning.

Studerande-skyddsombuden fungerar som arbetsmiljöombud för studenter och till den kan du vända dig om det är något som inte fungerar i den fysiska studiemiljön.

Fusk

Det räknas som fusk om en student använder otillåtna hjälpmedel under tentamen. Om du är anklagad för fusk kan student- och doktorandombuden erbjuda stöd i processen.

Senast uppdaterad: